Naujienos

Bostono "Lietuvių enciklopediją" prisimenant

09/11/2015
Lietuviuenciklopedija

Šiandien kviečiame prisiminti unikalų reiškinį – išeivijos lietuvių išleistą „Lietuvių Enciklopediją“, dar vadinamą Bostono pavadinimu. Gal būt ir šiandien ne kiekvienas žingeidus pilietis yra girdėjęs apie tokį leidinį, tad trumpai pasikartosime: išeivijoje po II pasaulinio karo ir Lietuvos okupacijos atsidūrusi mūsų inteligentija sugebėjo nuveikti milžinišką darbą – sudaryti ir išleisti didžiulę, išsamią 37 tomų enciklopediją, apie 20 tūkstančių puslapių informacijos. Atsidurę svetimuose kraštuose, atriboti nuo informacijos šaltinių, pragyvenimui per dieną dažniausiai užsidirbdavę paprastuose darbuose, prie leidinio laisvu laiku triūsė apie 80 redaktorių (tarp jų – ir gerai žinomos mums pavardės: Bernardas Brazdžionis, Zenonas Ivinskis, Jurgis Gimbutas, Vanda Sruogienė). Per rekordiškai trumpą laiką, 1953-1966 metais, buvo išleista 34 enciklopedijos tomai, vėliau dar pasirodė ir specialus Lietuvai skirtas tomas bei 2 papildymų knygos.

Pirmųjų keturių tomų vyriausiuoju redaktoriumi buvo Vaclovas Biržiška, vėliau jo darbą tęsė Pranas Čepėnas, Juozas Girnius, Vincas Maciūnas, Jonas Puzinas, Povilas Puzinas, Jurgis Gimbutas ir Simas Sužiedėlis. Leidybos darbą organizavo Juozas Kapočius, 1953-iais Bostone tam įsteigęs Lietuvių enciklopedijos spaustuvę ir leidyklą. Enciklopedijos sukūrimo idėją palaikė arkivyskupas J. Skvireckas, tuometinis VLIK'o pirmininkas M. Krupavičius, diplomatas S. Lozoraitis, daugelis kitų iškilių asmenybių. Iš viso leidybos procese dalyvavo apie 1000 bendradarbių (redaktorių, rinkėjų, techninių darbuotojų). Žinoma, leidyba būtų buvusi neįmanoma be daugelio lietuvių tam paaukotų lėšų, enciklopedijos prenumeratos.

Jokios kitos tautos išeivija nesugebėjo savo šaliai padovanoti tokio išsamaus mokslinio žinių rinkinio. Bostono enciklopedija savo apimtimi iki šiol išlieka didžiausia Lietuvoje, ji pasitarnauja kaip šaltinis, kuriant naujus mūsų enciklopedinius leidinius.

Keletas „Lietuvių Enciklopedijos“ tomų jau suskaitmeninti, juos galima paskaityti adresu: http://lituapedija.net/

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!