Naujienos

Šimtametis viso pasaulio lietuvių „Draugas“

12/07/2013
07 12 08draugas1932jpg

„Draugas“ – seniausias pasaulyje be pertraukos leidžiamas lietuviškas laikraštis dienos šviesą išvydo 1909 m. liepos 12 d. Wilkes Barre mieste, Pensilvanijos valstijoje. Iš pradžių skleidęs žinias šios valstijos lietuviams,  1912 m. „Draugas“ persikėlė į Čikagą, kur įsitvirtino ir tapo viso pasaulio lietuvių leidiniu.

Laikraščio steigimą inicijavo katalikybę puoselėję kunigai, pasauliečiai, organizacijos „Kunigų vienybė“, „Katalikų federacija“, vėliau prisijungė ir „Katalikų susivienijimas“ bei „Lietuvos vyčiai“. Iki 1916 m. balandžio mėn. laikraštis buvo leidžiamas kartą per savaitę, vėliau buvo nuspręsta leisti jį kasdien, išskyrus pirmadienus ir sekmadienius. Iš pradžių laikraščio leidimu užsiėmė Kunigų sąjunga, nuo 1916 m. dviems metams šį darbą buvo perėmusi „Draugo spaudos bendrovė“, o po jos spausdinimu užsiėmė vienuoliai marijonai, vadovaujami vyriausiojo redaktoriaus kun. P. Būčio. Vis dėl to marijonai siekė, kad vienuoliai ar kunigai tik talkintų redakcijai, o leidyba būtų perduota į pasauliečių rankas. Tai pavyko padaryti 1927 m., kai vyriausiuoju „Draugo“ redaktoriumi tapo pasaulietis Leonardas Šimutis. Laikraštyje dirbo žymūs lietuvos išeivijos rašytojai ir visuomenės veikėjai: A. Baronas, K. Bradūnas, Č. Grincevičius, B. Kviklys, kun. V. Bagdanavičius, A. Liulevičienė, kun. J. Prunskis, S. Džiugas, N. Jankutė-Užubalienė. Redaktorių pareigas ėjo  A. Civinskas, K. Urbonavičius, K. Vasys, V. Kulikauskas, V. Bagdanavičius bei V. Rimšelis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939 m. „Draugo“ redakcija. Pirmoje eilėje iš kairės: Br. Jonas Peldžius, Ignas Sakalas, Leonardas Šimutis, Rev. J. Marčiulionis, Petras Tumasonis, Rev. Juozas Dambrauskas, Br. Stanislovas Montvydas. Antroje eilėje iš kairės: Br. Juozas Apšeiga, Antanas Skirius, Br. Jonas Seibutis, Jonas Pilipauskas, Pranas Juška, Mikas Pavalonis, Jonas Kulikauskas, Kazimieras Boguslovas, Br. Vincas Žvingilas.

„Draugo“ kelias nebuvo lengvas. Dažnai atrodydavo, kad jis skaičiuoja paskutines gyvavimo dienas, tačiau atsidavusių žmonių dėka  laikraštis išliko iki šių dienų. Darbą, pradėtą pirmųjų lietuvių Jungtinėse Amerikos valstijose, tęsia ir po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvykę tautiečiai. „Draugą“ skaitė ir tebeskaito net kelios emigrantų kartos. Laikraščio šimtmečio proga Vilniuje buvo išleista knyga „Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę“.

Šiuo metu „Draugą“ leidžia Lietuvių katalikų spaudos draugija, laikraščio vyr. redaktorė – Ramunė Lapas. Nuo 2011 m. „Draugas“ išeina tris dienas per savaitę, jį sudaro 12, o šeštadieninį numerį – 24 puslapiai. Nuo pat pirmųjų savų numerių seniausias lietuviškas laikraštis reprezentavo ir gvildeno emigracijos bei imigrantų gyvenimo subtilybes, lietuvių tautos, likusios tėvynėje gyvenimą. Jo puslapiuose visada buvo skiriamas išskirtinis dėmesys tautiškumo ir katalikiškumo stiprinimui, šių vertybių propagavimui, siekiant apsaugoti po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius nuo nutautėjimo. 

Laikraštyje spausdinami straipsniai politinėmis, ekonominėmis, religinėmis, visuomeninėmis, kultūrinėmis temomis. Leidinyje gausu renginių aprašymų, fotografijų, knygų recenzijų, trumpų žinučių ir pranešimų, jame esti savaitinės skiltys, skirtos apžvelgti įvairių organizacijų (skautų, ateitininkų ir kt.) veiklą, lietuvių bendruomenių įvairiose JAV vietovėse naujienas, pateikiamos ir lietuvių sporto pasaulio apžvalgos, sveikatos patarimamai, kulinariniai patarimai (,,Mūsų virtuvė”), augalų priežiūros patarimai (,,Mūsų daržai ir darželiai”), skaitytojų laiškai ir nuomonės. Taip pat leidžiamas periodinis puslapis, skirtas vaikams (,,Draugo lietuviukai”). Kiekvieną šeštadienį nuo pat 1949 m. kartu su „Draugu“išleidžiamas ir priedas „Menas, literatūra, mokslas“, o 2006 m. pradėjo veikti ir „Draugo“ internetinė svetainė.

__________________________________________________________________________________

Leonardas Šimutis (1892-1975 m.) – pirmasis laikraščio „Draugas“ vyriausias redaktorius pasaulietis (dirbo jame 1927-1968 m.), gerai žinomas JAV lietuvių bendruomenių veikėjas, Lietuvos politinis veikėjas, publicistas, žurnalistas bei redaktorius.

Baigęs Maskvos gimnaziją, L. Šimutis 1913 m. išvyko Į Jungtines Amerikos Valstijas. Šv. Bedos koledže ir Lojolos universitete Čikagoje studijavo teisę, anglų kalbą ir žurnalistiką, Niujorke – sociologiją. Pirmuosius savo rašinius paskelbė 1911 m., o nuo 1914 m. ėmėsi redaktoriaus darbo Čikagos laikraštyje „Katalikas“.  Po metų jau pats suorganizavo žurnalo „Vytis“ leidimą, taip pat aštuonerius metus buvo laikraščio „Garsas“ vyriausiasis redaktorius.

Vėliau sugrįžęs į trečiojo dešimtmečio Lietuvą buvo išrinktas IV (Telšių) rinkimų apygardoje Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovu. Pradėjęs eiti šias pareigas buvo paskirtas į Žemės ir miškų ūkio komisiją, greta dirbo ir Darbo bei socialinės apsaugos komisijos pirmininko pavaduotoju. Nuo 1926 m. metus redagavo „Rytą“ Kaune. Po valstybės perversmo 1927 m. Kaune buvo įkūręs konsultacinį biurą užsienio lietuviams. 1932 m. jis buvo paskirtas Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos generaliniu sekretoriumi, vėliau pirmininku bei Amerikos lietuvių tarybos pirmininku. 1927-1968 m. ėjo „Draugo“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas, taip pat redagavo „Tėvynės sargą“, spausdino publicistinius straipsnius, eilėraščius bei noveles. 

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!