Dvasininkai - Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

tamkevicius4

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

Kauno arkivyskupas metropolitas, jėzuitas (SJ).

 

Disidentas, organizavęs „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidybą, kalėjęs sovietiniuose lageriuose.

Gimė 1938 m. Lazdijų raj. ūkininkų šeimoje. 1955 m. baigė Seirijų vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957 m. studijas nutraukė, nes buvo pašauktas atlikti tarnybą sovietinėje armijoje. Grįžęs iš armijos, tęsė teologijos studijas, kurias baigė 1962 m. Tų pačių metų balandžio 18 d. įšventintas kunigu. Vikaravo Alytuje, Lazdijuose, Kudirkos Naumiestyje, Prienuose ir Simne. Nuo 1968 m. – vienuolis jėzuitas.

1969 m. sovietinė valdžia uždraudė jam eiti kunigo pareigas, todėl metus dirbo gamykloje ir melioracijoje. Vikaraudamas Simne, 1972 m. kovo 19 d. pradėjo leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, kurią redagavo 11 metų.

1975–1983 m. – Kybartų klebonas. 1978 m. lapkričio 13 d. drauge su kitais keturiais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą.

1983 m. suimtas, apkaltintas antitarybine propoganda ir agitacija bei nuteistas dešimčiai metų laisvės atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą, tačiau po pusmečio, prasidėjus „perestroikai“, paleistas į laisvę.

1989 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvu, 1990 m. – šios seminarijos rektoriumi.

1991 m. gegužės 19 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru. 1996 m. gegužės 4 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.

1999–2002 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku, 2002–2005 m. LVK vicepirmininku. Nuo 2005 m. buvo pakartotinai renkamas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku. 2011 m. spalio 26 d. taip pat perrinktas LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos ir Socialinių reikalų tarybos pirmininku.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!