Dvasininkai

Ilgus sovietinės okupacijos dešimtmečius katalikų dvasininkai ir vienuoliai buvo pagrindiniai Lietuvos laisvės šaukliai – disidentinio judėjimo organizatoriai, pogrindinės spaudos leidėjai, kovotojai už žmogaus teises ir tikėjimo laisvę – teisti, persekioti bei represuoti. 
Šiandienos Lietuvoje dvasininkai politinėje veikloje nedalyvauja, nesididžiuoja valstybiniais apdovanojimais ar mokslo laipsniais. Bet didžiausio mūsų džiaugsmo ar liūdesio valandomis jie visada su mumis. Ištiesiantys pagalbos ranką visuomenės atstumtiesiems ar suklydusiems, globojantys nelaimėlius, našlaičius ir senelius, mokantys, patariantys bei išliekantys šiandienos visuomenėje sveiko proto ir sąžinės balsu – mūsų Ganytojai.

† Kunigas Vaclovas Aliulis MIC

(1921 m. kovo 14 d. † 2015 m. gegužės 26 d.)

Kunigas, vienuolis marijonas (MIC), katalikiškos literatūros leidėjas.

Pogrindinės kunigų seminarijos dėstytojas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius.


Skaityti daugiau >>

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Kardinolas, buvęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas, dėl amžiaus cenzo atsistatydinęs iš šių pareigų 2013 m. balandžio 5 d.Skaityti daugiau >>

Vyskupas Paulius Baltakis OFM

Lietuvių išeivijos vyskupas, vienuolis pranciškonas (OFM).

 


Skaityti daugiau >>

Kunigas Ričardas Doveika

Kunigas, vilniečių mėgstamas pamokslininkas.

 


Skaityti daugiau >>

Kunigas Robertas Grigas

Kunigas, Lietuvos Caritas federacijos generalinis direktorius.

 


Skaityti daugiau >>

Vyskupas Gintaras Grušas

Lietuvos kariuomenės vyskupas, nuo 2013 04 05 – Vilniaus arkivyskupas metropolitas.

 


Skaityti daugiau >>

Vyskupas Kęstutis Kėvalas

Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras.

 


Skaityti daugiau >>

Prof. kunigas Andrius Narbekovas

Kunigas, gydytojas chirurgas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

 


Skaityti daugiau >>

Br. kunigas Gediminas Numgaudis OFM

Vienuolis pranciškonas (OFM), „Susitaikymo sodybos“ Pakutuvėnuose (Plungės r.), kurioje prieglobstį randa sveikstantys narkomanai, įkūrėjas, žymus pamokslininkas.

 


Skaityti daugiau >>

Sesuo Fausta Rasa Palaimaitė SF

Šventosios šeimos seserų kongregacijos vienuolė (SF), Vilniaus pedagoginio universiteto akademinės sielovados koordinatorė.

 


Skaityti daugiau >>

Vyskupas Mindaugas Sabutis

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas.

 


Skaityti daugiau >>

Br. kunigas Julius Sasnauskas OFM

Kunigas, vienuolis pranciškonas (OFM), rašytojas.

Disidentas, už „antitarybinę“ veiklą kalintas ir ištremtas į Sibirą.


Skaityti daugiau >>

Kunigas Tomas Šernas

Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas, vienintelis likęs gyvas Medininkų tragedijos liudininkas.

 


Skaityti daugiau >>

Kunigas Hermanas Jonas Šulcas SDB

Kunigas, vienuolis salezietis (SDB), nepailstantis katalikų misionierius Afrikoje.

 


Skaityti daugiau >>

† Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

(1925 m. sausio 21 d. † 2014 m. liepos 17 d.)

Kunigas, disidentas.

Už religinę ir tautinę veiklą sovietinės valdžios buvo net tris kartus nuteistas kalėti lageriuose.


Skaityti daugiau >>

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

Kauno arkivyskupas metropolitas, jėzuitas (SJ).

 


Skaityti daugiau >>

Kunigas Petras Tverijonas

Kunigas, Londono lietuvių katalikų šv. Kazimiero parapijos klebonas.

Pastaruosius 15 metų Londone įsikūrusių lietuvių sielovada besirūpinantis dvasininkas. Svečioje šalyje kunigas puoselėja lietuvybę, uoliai tarnauja vietos lietuviams, siekdamas suburti juos maldai ir bendravimui gimtąja kalba bei tikėjimo šventimui laikantis lietuviškų tradicijų.


Skaityti daugiau >>

Prof. dr. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS

Prelatas, profesorius, teologijos daktaras, pranciškonų pasauliečių ordino (OFS) narys.


Skaityti daugiau >>

Kunigas Arnoldas Valkauskas

Kunigas, karo kapelionas, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas.


Skaityti daugiau >>

Vyskupas Jonas Ivanauskas

Kaišiadorių vyskupijos vyskupas ordinaras, Lietuvos vyskupų konferencijos švietimo komisijos pirmininkas, docentas.


Skaityti daugiau >>
61

Br. kunigas Arūnas Peškaitis OFM

Kunigas, psichologas, religijotyrininkas, publicistas, vienuolis pranciškonas.

Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos vikaras, nuteistųjų iki gyvos galvos kalinių kapelionas.


Skaityti daugiau >>
112

Kunigas Antanas Saulaitis SJ

Kunigas jėzuitas (SJ), pedagogas, rašytojas, vadovėlių autorius, aktyvus ilgametis JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Šv. Jonų bažnyčios Vilniuje vicerektorius.

Ilgametis išeivijos lietuvių dvasinis ganytojas, buvęs Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos Čikagoje vadovas.


Skaityti daugiau >>
188

Mons. teol. dr. Stasys Žilys

Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektas ir dvasios tėvas, teologijos mokslų daktaras, monsinjoras, apaštališkasis protonotaras.

Ilgametis Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektas ir dvasios tėvas, buvęs Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyvaras, buvęs popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II lietuvių kalbos mokytojas.


Skaityti daugiau >>
134

Siūlyk kandidatą!