Dvasininkai - Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Backis

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Kardinolas, buvęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas, dėl amžiaus cenzo atsistatydinęs iš šių pareigų 2013 m. balandžio 5 d.


Kanonų teisės daktaras, diplomatas, vienintelis šiuo metu lietuvių kilmės kardinolas.

Gimė 1937 m. tarpukario Lietuvos diplomato Stasio Bačkio šeimoje, nuo 1938 m. augo ir gyveno emigracijoje. Nuo 1955 m. mokėsi Saint-Sulpice a Issy-les-Molineux kunigų seminarijoje (Prancūzijoje), 1961 m. baigė Popiežiškąjį Grigaliaus universitetą, 1961 m. kovo 18 d. įšventintas kunigu. Kurį laiką dirbo lietuvių sielovadoje Jungtinėse Valstijose. Grįžęs į Romą, įstojo į Popiežiškąją bažnytinę akademiją, kur buvo rengiami kunigai Šventojo Sosto diplomatinei tarnybai. Kartu Popiežiškajame Laterano universitete studijavo bažnytinę teisę ir įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį. 1964 m. baigęs studijas, pradėjo diplomatinę tarnybą. Pirmiausia buvo paskirtas Apaštalų Sosto nunciatūros sekretoriumi Filipinuose (1964–1965), Kosta Rikoje (1965–1967), Turkijoje (1968–1970) ir Nigerijoje (1970–1973). Iš čia buvo grąžintas į Vatikaną dirbti Vatikano valstybės sekretoriate Bažnyčios Viešųjų užsienio reikalų taryboje, kur rūpinosi tarptautinių organizacijų, taikos ir nusiginklavimo klausimais. Kaip Vatikano delegacijos narys 1975 m. dalyvavo Jungtinių Tautų konferencijoje Vienoje tarptautinių organizacijų santykiams svarstyti. 1979 m. paskirtas Bažnyčios Viešųjų užsienio reikalų tarybos vicesekretoriumi, kartu pakeltas tikruoju Apaštalų Sosto prelatu. 1979–1988 m. dėstė bažnytinę diplomatiją Laterano universitete. 1988 m. spalio 4 d. popiežiaus Jono Pauliaus II konsekruotas vyskupu, tais pačiais metais pakeltas arkivyskupu ir paskirtas nuncijumi Olandijoje.

1991 m. gruodžio 24 d. paskirtas naujai įsteigtos Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupu metropolitu, įgaliotas atnaujinti diplomatinius santykius su Lietuvos Respublika. Pareigas pradėjo eiti 1992 m. Nuo 1993 m. Popiežiaus visuomeninių bendravimo priemonių tarybos narys. 1993–1999 m. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. 1999 m. Europos vyskupų sinodo rengimo komisijos narys. 1998–2001 m. Lietuvos vyskupų konferencijos Šv. jubiliejinių metų komiteto pirmininkas. 2000 m. pasirašė sutartis tarp Apaštalų Sosto ir Lietuvos Respublikos dėl karių sielovados, teisinių reikalų bei švietimo ir kultūros.

2000 m. vasario 21 d. pakeltas kardinolu.

Įgyvendina Vatikano II susirinkimo nutarimus Lietuvos katalikų bažnyčioje, daug dėmesio skiria kunigų ugdymui, pastoracinei veiklai, katechetikai. Jo iniciatyva 1993 m. atkurta Vilniaus kunigų seminarija, įkurta Tikybos katedra Vilniaus pedagoginiame universitete, 1994 m. įkurtas Šeimos centras, 1997 m. – Trinapolio rekolekcijų namai, 1999 m. – Vilniaus arkivyskupijos pastoracinis centras, 2001 m. – Amatų centras, plečiama labdaringa veikla: jis įkūrė „Betanijos“ labdaros valgyklą, Motinos ir vaiko bei Gailestingumo motinos globos namus.

2013 m. balandžio 5–ąją popiežius Pranciškus priėmė J. A. Bačkio atsistatydinimo iš Vilniaus arkivyskupo pareigų prašymą (jam sulaukus 75 metų amžiaus) ir pailko jį arkivyskupijos administratoriumi iki tos dienos, kai įvyks naujojo arkivyskupo ingresas.

Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi bei Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

 

 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!