Dvasininkai - Kunigas Antanas Saulaitis SJ

188
bfb0146fa3254d184afddbe6b23968620e03ea42article

Kunigas Antanas Saulaitis SJ

Kunigas jėzuitas (SJ), pedagogas, rašytojas, vadovėlių autorius, aktyvus ilgametis JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Šv. Jonų bažnyčios Vilniuje vicerektorius.

Ilgametis išeivijos lietuvių dvasinis ganytojas, buvęs Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos Čikagoje vadovas.

(Evgenijos Levin nuotr.) 

Kunigas Antanas Saulaitis SJ gimė 1939 metais Kaune. 1949 metais, vos sulaukęs dešimties, su šeima emigravo į JAV, kur praleido savo vaikystę ir jaunystę. Fairfieldo universitete (JAV, Kalifornija) jis baigė chemijos bakalauro studijas, vėliau Bostono universitete (JAV, Masačusetsas) įgijo filosofijos, teologijos ir chemijos magistro laipsnius.

1961-aisiais metais Antanas Saulaitis įstojo į Jėzaus draugiją ir po 8 metų buvo įšventintas į kunigus. Dirbo San Paulo lietuvių parapijos Brazilijoje vikaru, vėliau  vadovavo Čikagos jaunimo centrui, dirbo už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių jėzuitų vyresniuoju.

1998 m. kunigas buvo paskirtas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinciolu (iki 2003 m.) ir grįžo į Lietuvą. 1998–2001 m. ėjo rektoriaus pareigas šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje, vėliau vadovavo Vilniaus akademinės sielovados centrui, buvo Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos narys.

Gyvendamas gimtinėje kun. A. Saulaitis užsiėmė ir dėstytojavimu keturiose aukštosiose mokyklose, važinėjo po Lietuvą, vedė seminarus, aktyviai bendradarbiavo su katalikiška spauda ir radiju, parašė keliolika knygų visuomenės ugdymo, skautų veiklos temomis ir religinio turinio vadovėlių aukštosioms mokykloms. Daug dėmesio skyrė savanoriško socialinio darbo tradicijoms Lietuvoje sustiprinti.

2006 m. kun. Antanas Saulaitis buvo perkeltas į Čikagą, kur ir iki 2014 m. vidurio vadovavo Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijai. 2014 m. viduryje sugrįžo į Lietuvą, kur dabar eina šv. Jonų bažnyčios Vilniuje vicerektoriaus pareigas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!