Dvasininkai - Kunigas Robertas Grigas

grigas2

Kunigas Robertas Grigas

Kunigas, Lietuvos Caritas federacijos generalinis direktorius.

 

Disidentas, Sąjūdžio veikėjas, aukojęs šv. Mišias Parlamente per 1991-ųjų sausio įvykius.

Gimė 1960 m. Leipalingyje. Nuo 1976 m. dalyvavo Eucharistijos bičiulių veikloje, blaivybės sąjūdyje. 1978–1982 m. studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Su kitais leido ir platino žurnalą „Vytis“, bendradarbiavo „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“, laikraštyje „Aušra“, juos platino. 1982–1984 m. tarnavo TSRS kariuomenėje, viešai atsisakė duoti TSRS kario priesaiką. 1985–1988 m. studijavo pogrindinėje kunigų seminarijoje, 1987 m. slapta įšventintas kunigu. 1987 m. rugpjūčio 23 mitinge prie A. Mickevičiaus paminklo kartu su kitais disidentais pasmerkė Molotovo-Ribentropo paktą. Už antitarybinę veiklą persekiotas. Nuo 1988 m. dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Per 1991 m. sausio 13 d. įvykius Parlamente aukojo šv. Mišias.

Nuo 1997 m. Lietuvos Caritas federacijos generalinis direktorius. Dirba sielovados darbą Ateitininkų federacijoje, bendradarbiauja katalikų spaudoje.

Nuo 1975 m. rašė, savilaida leido ir nelegaliai platino eilėraščių rinkinius, parašė atsiminimus apie armiją „Rekrūto atsiminimai“ (1993 m., 2 leid. 1999 m.).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!