Dvasininkai - Vyskupas Jonas Ivanauskas

61
ivanauskas

Vyskupas Jonas Ivanauskas

Kaišiadorių vyskupijos vyskupas ordinaras, Lietuvos vyskupų konferencijos švietimo komisijos pirmininkas, docentas.

Jonas Ivanauskas gimė 1960 m. Kaune. 1978-iais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, po tarnybos sovietinėje armijoje mokslus tęsė ir 1985 m. balandžio 14 d. gavo kunigo šventimus. 1985-1987 m. dirbo Raseiniuose vikaru, tęsė teologijos licenciato mokslus. 1987-iais gavo teologijos licenciato laipsnį (magistro laipsnio atitikmuo), dirbo Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru, pradėjo dėstyti kunigų seminarijoje. 1988-1989 m. taip pat buvo ir kunigų seminarijos prefektu. 1989 m. kardinolo Vincento Sladkevičiaus siuntimu išvyko studijuoti į Romą, 1990-1992 m. popiežiškajame Laterano universitete studijavo moralinę teologiją. Grįžęs į Lietuvą, nuo 1992 m. kun. J. Ivanauskas dėstė Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakultete, 1997-2002 m. užėmė šio fakulteto Specialiosios teologijos katedros vedėjo pareigas. 1994 m. VDU suteikė jam docento pedagoginį vardą. Kun. J. Ivanauskas – Lietuvos Biblijos draugijos narys nuo 1994 m.

Nuo 2002 m. kun. J. Ivanauskas užėmė Kauno arkivyskupijos generalinio vikaro pareigas. 2003 m. spalio 18 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė jį Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru. 2012-ųjų vasario 21 d. popiežius Benediktas XVI paskyrė jį Kaišiadorių vyskupijos vyskupu ordinaru. 2014 m. vysk. J. Ivanauskas išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos Švietimo komisijos pirmininku.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!