Pareigūnai - Dm. gen. mjr. Jonas Algirdas Kronkaitis

kronkaitis10

Dm. gen. mjr. Jonas Algirdas Kronkaitis

Buvęs Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas, dimisijos generolas majoras.

Vienas labiausiai patyrusių karybos ir gynybos strategų mūsų šalyje, du dešimtmečius ėjęs svarbias pareigas JAV krašto apsaugos sistemoje. Buvusiam Lietuvos Krašto apsaugos viceministrui ir buvusiam LR kariuomenės vadui yra tekę vadovauti JAV pajėgų Vietname Ginklų skyriui, JAV Ginkluotės įsigijimo tarnybai, didžiausios JAV ginklų gamyklos modernizavimo programai. Asmeninis gen. mjr. J. Kronkaičio indėlis į krašto apsaugą mūsų šalyje padėjo pakeisti LR kariuomenės strateginę kryptį ir integruotis į tarptautinę kolektyvinę gynybos sistemą.

Jonas Algirdas Kronkaitis gimė 1935 m. vasario 1 d. Lietuvoje, Širvintose. 1944-aisiais šeima buvo priversta pasitraukti iš Lietuvos ir apsigyveno Vokietijoje, o 1949 m. persikėlė į JAV. Gyvendamas JAV, 1959 m. Jonas Kronkaitis baigė Konektikuto universitetą ir įgijo pramonės vadybos bakalauro, o kartu ir reguliariosios kariuomenės leitenanto laipsnį, kuris ir nulėmė jo karinę karjerą. Baigęs pėstininkų vadų ir reindžerių (partizaninio karo įgūdžių) kursus, jis buvo paskirtas į Vokietiją šarvuočių pėstininkų bataliono būrio vadu, iš ten perkeltas į Antrąjį kavalerijos pulką ir jame tarnavo iki 1963 m. 1963 m. buvo paskirtas Ginklų skyriaus direktoriaus pavaduotoju į Lengvųjų ginklų įmonę, kurioje buvo bandomi, tobulinami įvairūs ginklai. 1964–1965 m. dirbo sraigtasparnių apginklavimo projekto vadovu. 1965 m. buvo paskirtas JAV sausumos pajėgų Vietname Ginklų skyriaus viršininku, šias pareigas ėjo metus ir grįžo į JAV. Vėliau dar kartą buvo pasiųstas į Pirmąją oro kavalerijos diviziją Vietname, kad sukurtu brigados kovinės paramos bazę ir jai vadovautų. Grįžęs į JAV buvo paskirtas inspektoriumi į JAV Armijos inspektoriaus generolo štabą. Po to buvo paskirtas bataliono vadu Pirmojoje tankų divizijoje, vėliau – divizijos logistikos skyriaus (G-4) viršininku. 1978 metais, baigęs JAV Armijos karo koledžą, vadovavo Ginkluotės įsigijimo tarnybai, vėliau dirbo komendantu valstybinėje plataus asortimento ginklų įmonėje Rock Island Arsenal (tai didžiausia valstybinė veikianti ginklų gamykla JAV), inicijavo ir vykdė gamyklos esminio modernizavimo programą. 1981 m. baigė Gynybos sistemų valdymo koledžą ir buvo paskirtas valdomų sviedinių ir artilerinio ginklo sistemų kūrimo jungtinio (sausumos kariuomenės ir laivyno) projekto vadovu, kuriuo dirbo iki pat 1985 m., kol perėjo į rezervą. 1991 metais tapo vienu iš Baltijos instituto steigėjų, buvo išrinktas šio instituto tarybos pirmininku. 1997-aisiais to meto Lietuvos krašto apsaugos ministro Česlovo Stankevičiaus kvietimu parvyko į Lietuvą ir iki 1999-ųjų ėjo krašto apsaugos viceministro pareigas. Nuo 1999 m. liepos 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d. gen. mjr. J. Kronkaitis vadovavo Lietuvos Respublikos kariuomenei.

 

Kita veikla

Gyvendamas JAV aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje. Baigęs LR kariuomenės vado kadenciją pasinėrė į pilietinę veiklą. Priklauso Tėvynės sąjungai, yra šios politinės organizacijos tarybos narys. 2006 m. bendrai įkūrė valstybės viziją kuriančią visuomeninę organizaciją „Piliečių Santalka“, dirba jos tarybos pirmininku. Dalyvauja kitų pilietinių organizacijų veikloje.

 

Įvertinimas

Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius (2003 m.).

Jungtinių Amerikos valstijų buvo apdovanotas „Legion of Merit“ medaliu ir 14 kitų svarbių JAV apdovanojimų.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!